2015-02-09

statut

 

STATUT

OPOLSKIEGO TEATRU LALKI I AKTORA

im. ALOJZEGO SMOLKI W OPOLU

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.1 Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu, zwany dalej „Teatrem”, jest samorządową artystyczną instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą” oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Teatr jest instytucją posiadającą osobowość prawną i został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Opola.

3. Organizatorem Teatru jest Miasto Opole.

§2.1. Siedzibą Teatru jest Miasto Opole.

2. Teatr prowadzi działalność na Terenia Miasta Opola , z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W ramach wykonywanych zadań Teatr może prowadzić działalność na obszarze całego kraju oraz za granicą.

4. Teatr może przy znakowaniu używać symbolu „OTLiA”

 

Rozdział 2

Zakres działalności

§3. Do zadań Teatru należy w szczególności:

1) kształtowanie, prezentacja i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnych wartości kultury światowej,

2) edukacja teatralna i wychowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców naszej kultury narodowej,

3) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych,

4) współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy amatorskim teatrom lalkowym działającym na terenie województwa opolskiego,

5) upowszechnianie własnego dorobku artystycznego.

§4. Teatr realizuje swoje cele poprzez:

1) organizację przedstawień teatralnych w swojej siedzibie w oparciu o własne zawodowe zespoły: artystyczny i techniczny oraz doangażowanych twórców,

2) prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego i kraju i za granicą,

3) wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z kraju i z zagranicy,

4) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz popularyzującej wiedzę o teatrze przy współpracy
z instytucjami oświatowym, kulturalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,

5) dokumentowanie działalności Teatru i gromadzenie zbiorów archiwalnych,

6) prowadzenie działalności wystawienniczej oraz wydawniczej.

§5. Teatr prowadzi działalność w oparciu o plan repertuarowy opracowany na dany sezon artystyczny, rozpoczynający się w dniu 1 września danego roku, a kończący się w dniu 31 sierpnia następnego roku.

 

Rozdział 3

Organy zarządzające i doradcze

§6.1. Teatrem zarządza dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Opola, w trybie i na zasadach określonych w „ustawie”

2. Dyrektor kieruje Teatrem, organizuje działalność Teatru, odpowiada za całokształt działalności, reprezentuje Teatr na zewnątrz.

3. Dyrektor przedstawia Prezydentowi Miasta Opola plan działań merytorycznych Teatru oraz sprawozdanie z działalności za okres poprzedni.

4. nadzór nad Teatrem sprawuje Prezydent Miasta Opola.

§7. Organizację wewnętrzną Teatru oraz zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora z zastrzeżeniem przepisów art. 13 ust. 3 „ustawy”.

§8.1. W Teatrze, jako organ opiniodawczy i doradczy, może działać, powołana przez dyrektora  Rada Artystyczno-Programowa.

2. Zadania Rady oraz tryb jej działania określa ustalony przez nią i zatwierdzony przez dyrektora Teatru regulamin.

 

Rozdział 4

Źródła finansowania

§9.

1. Teatr prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasad określonych „ustawie”.

2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy, ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Miasta Opola.

3. Wysokość rocznej dotacji dla Teatru ustala Rada Miasta Opola.

§10.

1. Działalność Teatru finansowana jest w szczególności z:

1)      wpływów z realizacji zadań, o których mowa w §3 i §4 Statutu;

2)      wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

3)      wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4)      dotacji podmiotowych i celowych;

5)      środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych zewnętrznych źródeł;

6)      wpływów z prowadzonej przez Teatr działalności gospodarczej.

2. Teatr może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w wymienionej na wstępie „ustawie”, z odpowiednim zastosowaniem przepisów ogólnie obowiązujących. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

3. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek organizowany jest w oparciu o odrębne prowadzone plany finansowe.

4. Zaciągnięcie przez Teatr kredytu lub pożyczki wymaga uzyskania zgody Prezydenta Miasta Opola.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§11. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

Załączniki

  Statut.pdf 53,1 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się